Onderwijs

kronkel

De kwaliteit van het onderwijs staat natuurlijk op iedere school centraal. Ook op OBS Het Palet proberen wij iedere dag weer het maximale uit ieder kind te halen. Bij de kleuters weten wij dat er al sprake is van verschil in aanleg en niveau. Des te ouder de kinderen worden des te groter zal het verschil tussen de kinderen worden. Als we altijd maar op het gemiddelde niveau onze lessen blijven geven doen we eigenlijk alle kinderen tekort.

2_Header Onderwijs

Op OBS het Palet geven wij onderwijs op maat!

kronkel

De kwaliteit van het onderwijs staat natuurlijk op iedere school centraal. Ook op OBS Het Palet proberen wij iedere dag weer het maximale uit ieder kind te halen. Bij de kleuters weten wij dat er al sprake is van verschil in aanleg en niveau. Des te ouder de kinderen worden des te groter zal het verschil tussen de kinderen worden. Als we altijd maar op het gemiddelde niveau onze lessen blijven geven doen we eigenlijk alle kinderen tekort.

 

Wat is dan Onderwijs op Maat?
Bij Onderwijs op Maat geven wij alle kinderen op hun eigen niveau wat ze nodig hebben. We noemen dat ook wel ‘gedifferentieerd onderwijs’. Het team van OBS Het Palet is getraind in het geven van Onderwijs op Maat. Hoe doen ze dat dan?

 

Zoals u wellicht weet worden er ieder half jaar midden- en eindtoetsen van CITO afgenomen. Deze toetsen worden geanalyseerd, er wordt op groepsniveau bekeken wat goed gaat en waar de hiaten in de leerstof zitten. Dit laatste gebeurt ook op het niveau van het kind. Naar aanleiding van deze analyse worden er plannen van aanpak gemaakt. De kinderen worden ingedeeld in het Mickey Mouse model.

Alle kinderen krijgen instructie gericht op het basisniveau. Na de instructie krijgen de kinderen die in de subgroepen staan aparte extra instructie, zodat de kinderen weer terug kunnen keren op minimaal het basisniveau. In het plan wordt ook doelgericht omschreven wat de kinderen nodig hebben. De ontwikkeling van de kinderen wordt ook geanalyseerd op basis van de methodetoetsen van de hoofdvakken (rekenen, spelling, begrijpend lezen) die ongeveer iedere 4 weken plaatsvinden. Dat betekent dus dat het Mickey Mouse model iedere 4 weken wordt aangepast.

 

Ook wordt er door alle leerkrachten dagelijks gesignaleerd. Iedere dag gebeuren er dingen waar we de volgende dag extra aandacht aan moeten besteden.

 

Door deze manier van werken voldoen wij volledig aan de inspectie eis: ‘Zicht op Ontwikkeling’ oftewel ‘Onderwijs op Maat’.

 

Zoals u begrijpt gaan we zeer effectief om met de leertijd. Immers, tijdens het reken uur willen we alle kinderen op hun niveau dat geven wat ze nodig hebben. Daar komt ook nog eens bij dat het bewegend leren ten goede komt aan de alertheid en concentratie van de kinderen. Dus in iedere les bewegen de kinderen tijdens de instructie gericht op het hoofddoel.

 

Dus: Op OBS Het Palet geven wij Onderwijs op Maat !!

Onderwijs-op-maat-Afbeelding1-2

Chromebooks

kronkel

Op Het Palet gaan we mee met de ontwikkelingen van 21e eeuw. Kinderen werken vanaf groep 1 t/m 8 met een chromebook. Vanaf groep 4 verwerken de leerlingen de informatie op hun eigen chromebook. Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben een eigen chromebook die ze alleen op school gebruiken.

 

Na de instructie van de leerkracht op het digibord gaan alle leerlingen aan de slag met de verwerking van de leerstof. De leerling krijgt gelijk feedback op zijn/haar werk en de leerling kan zelf zien wat er goed of fout is gegaan. De leerstof kan volledig worden afgestemd op de leerling.

HVO en GVO

kronkel

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven als openbare school neutraal.

 

Maar misschien wilt u meer dan dat?

 

Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO). Veel ouders en verzorgers willen namelijk graag dat hun kinderen meer te weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze. En dat hun kind kan ervaren wat dit in het leven van alledag kan betekenen.

 

GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties. De lessen vinden 1 x per week plaats tijdens schooltijd en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan deze lessen verbonden.

 

In onze school kunnen wij de volgende vormen van GVO of HVO aanbieden:

 

  • protestants-christelijk godsdienstonderwijs (PC) voor groep 1 t/m 8.
  • humanistisch vormingsonderwijs (HVO) voor groep 1 t/m 8.

 

Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website.

Missie en visie

Leerlingenzorg

kronkel

De visie is om passend onderwijs, d.w.z. goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Alle kinderen hebben recht op zorg en worden gevolgd in hun ontwikkeling, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Gekeken wordt naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van alle leerlingen. Wanneer het nodig is, krijgt een leerling extra ondersteuning aangeboden, binnen de mogelijkheden van de school. Als intensieve begeleiding onvoldoende effect heeft, kan een overstap naar speciaal (basis)onderwijs nodig zijn. Handelings- en opbrengstgericht werken zijn de manieren om passend onderwijs vorm te geven.

 

Het zorgbeleid is erop gericht dat de zorg zoveel mogelijk in de groep plaatsvindt. In principe is de leerkracht verantwoordelijk en organiseert zelf de extra aandacht. Op deze manier is de betrokkenheid van de leerkracht bij het kind optimaal en wordt de continuïteit in de zorg gewaarborgd.

 

Door middel van werken op drie niveaus in groep 3 t/m 8 bij de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende onderwijsbehoeften. Daarbij laten we alle kinderen profiteren van de basisinstructie en is er aandacht voor de verkorte, verlengde en individuele instructie. Ook bij de leerstof- verwerking wordt rekening gehouden met de verschillen in niveaus. We werken hierbij volgens de kwaliteitskaart ‘Op OBS Het Palet geven we onderwijs op maat’, waarbij het EDI-model een hulpmiddel is.
Bij de kleuters vindt ook differentiatie plaats. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen dit o.a. in de kleine kring en tijdens spelmomenten. Centraal staat: Welke zorg heeft deze leerling in deze situatie bij deze leerkracht nodig?

 

Binnen de school is de intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. In het SchoolOndersteuningsProefiel (SOP) staat welke zorg de school kan bieden.