Ouderraad

kronkel

Openbare basisschool Het Palet Opheusden kent een enthousiaste Ouderraad (OR), bestaande uit ouders van leerlingen vanuit verschillende groepen. Zij organiseert en ondersteunt projecten en activiteiten in samenwerking met het Team, leerlingen en ouders.

 

De activiteiten hebben ten doel dat het kind in de gelegenheid wordt gesteld op een plezierige wijze kennis te maken met diverse maatschappelijke en sociale gebeurtenissen. En hiermee te zijner tijd kan terug kijken op een onvergetelijke schooltijd. Daarnaast dragen de activiteiten bij in een positieve profilering en positionering van de school.

 

Wat doen we in de ouderraad?

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen van OBS Palet Opheusden en is er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, sponsorloop, koekactie, eindfeest, e.d. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage en acties zoals de koekactie of de sponsorloop.
Schoolreisje, excursies of kamp worden georganiseerd door school en deze worden niet gefinancierd uit deze ouderbijdrage of ouderraad acties. Soms wordt de ouderraad wel gevraagd voor ondersteuning bij deze activiteiten.

 

Taken ouderraadslid
Er wordt 6 keer per schooljaar vergaderd in de avonduren; hier zijn – in principe – alle ouderraadsleden bij aanwezig en minimaal 1 teamlid/docent van school. De vergaderingen zijn meestal van 20.00 tot 21.30 uur. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Voor elke activiteit wordt jaarlijks een commissie samengesteld die de activiteit coördineert en organiseert. Elk lid maakt deel uit van enkele commissies gedurende het schooljaar. In een commissie zit meestal een ouder die de activiteit al eerder heeft georganiseerd, samen met een ouder die dit voor de eerste keer zal doen. Voor de uitvoering van de activiteiten kunnen ook overige ouderraadsleden gevraagd worden om mee te helpen.

 

De taken voor het nieuwe schooljaar worden in principe tijdens de eerste vergadering van het schooljaar verdeeld. Vanuit het school team is er per activiteit ook altijd een contactpersoon waarmee de activiteit afgestemd wordt. De taken in een commissie kunnen erg verschillen; soms gaat het om inkopen doen en uitdelen, het aanspreken en regelen van hulpouders, of begeleiden van spelactiviteiten. Maar soms is het ook het volledig organiseren en coördineren van een grote activiteit zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of het eindfeest. Ouderraadslid zijn is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

 

Waarom lid worden?
In de ouderraad zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen met de school. Een Ouderraadslid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. De betrokkenheid bij de school, het meedoen met en meedenken over diverse activiteiten, meer contact met andere ouders en het team; dit alles draagt bij aan een fijne schooltijd voor de kinderen. Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van alle leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. Een goede samenwerking met andere OR-leden en het team staat voorop, voorbereiding en evalueren is heel belangrijk. Een plezierige samenwerking geeft veel voldoening!

 

Lid ouderraad: “Het is geweldig om bij de kinderen op school een lach op hun gezicht te toveren door een leuke activiteit voor ze te organiseren en zo bij te dragen aan een betere schooltijd voor de kinderen. Door mijn lidmaatschap van de ouderraad ben ik meer betrokken bij school en heb ik contact met andere ouders en teamleden. Het is leerzaam en gezellig!”

 

Mocht je meer willen weten, of lid willen worden van de ouderraad, neem dan contact op met een ouderraadslid of een teamlid van school. We kunnen altijd extra hulp gebruiken!