Informatie groep 5-6

kronkel

Welkom in groep 5-6!
In de klas zitten 23 leerlingen, 8 leerlingen in groep 5 en 15 leerlingen in groep 6.
Op maandag en vrijdag staat juf Marieke voor de klas. Dinsdag, woensdag en donderdag geeft juf Margriet les.
Middels deze brief willen wij u op de hoogste stellen wat u en uw kind het komende schooljaar te wachten staat.

Organische vorm scholen

Werken in groep 5-6

kronkel

Organisatie: Hoe ziet een dag eruit?
De deur gaat ‘s ochtends om 8.20 uur open en dan mogen de leerlingen naar binnen. De jas wordt in de luizenzak gestopt en de tas wordt aan de kapstok gehangen. De leerlingen begroeten de leerkracht, pakken hun chromebook en de weekplanner en gaan aan de slag.
Om 8.30 uur start de les. De leerkracht bespreekt de dagplanning met de kinderen, zodat iedereen weet wat er die dag gaat gebeuren. Daarna krijgt de eerste groep instructie. De andere groep gaat zelfstandig aan de slag. Vervolgens wisselt dit en krijgt de andere groep instructie. Tussen de instructiemomenten loopt de leerkracht rondes in de klas. Als een leerling eerder een vraag heeft, mag hij/ zij een vraag stellen aan zijn buurman/buurvrouw. Kan hij/zij niet helpen, moet de leerling de vraag overslaan en de vraag bewaren totdat de leerkracht haar ronde loopt.

Er zijn ook momenten waarbij beide groepen zelfstandig moeten werken, zodat de leerkracht met leerlingen individueel of in kleine groepjes kan werken.
De dag wordt afgesloten met opruimen, een afzwaaier, een spelletje of er wordt (voor)gelezen. Een afzwaaier is dat de leerkracht een vraag stelt over de geleerde stof van die dag. De leerlingen schrijven het antwoord op een post-it en plakken dit bij het verlaten van het lokaal op de deur. Zo kan de leerkracht bepalen of de leerlingen een bepaald lesdoel beheersen.

Per week zijn er 2 kinderen die klassendienst hebben. Deze kinderen mogen onder schooltijd starten met de klusjes, maar kunnen die week soms een paar minuten later buiten zijn. Als dit een probleem is, dan horen wij dit graag. In de klas naast de deur hangt een overzicht wanneer de kinderen aan de beurt zijn.

Verjaardag vieren
Verjaardagen zijn er om gevierd te worden! De kinderen mogen om 10.15 trakteren. Voor traktatie-ideeën is er een map op school aanwezig. Deze mag u altijd lenen om rustig thuis in te kijken. Wilt u laten weten wanneer uw kind gaat trakteren?

 

Hoofdluis
Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig controleren? Mocht u luizen en/of neten vinden, dan horen wij het graag.

 

Chromebook
In groep 6 wordt er gewerkt met een chromebook. De leerlingen rekenen, automatiseren, maken taal- en begrijpend leesopdrachten op de chromebook. Naast de vaste lessen werken de leerlingen ook met een werkpakket. Een werkpakket is een selectie van lesdoelen die wij als leerkracht voor een leerling klaarzetten. Ze werken hierbij op hun eigen niveau. De leerkracht houdt de voortgang bij op haar eigen computer.

Ook wordt er gewerkt met Junior Einstein. Dit is een oefenprogramma waarbij de kinderen op hun eigen niveau oefenen. De leerlingen kunnen hier ook thuis mee oefenen.

Daarnaast werken de kinderen ook dagelijks met de oefensoftware van STAAL. Dit computerprogramma hoort bij de spellingmethode.
De kinderen hebben een koptelefoon of oortjes nodig. Graag zo snel mogelijk mee naar school geven.

 

Groepjes wisselen
1 keer per maand wisselen de leerlingen van groepjes. Dit zorgt ervoor dat leerlingen met iedereen leren samenwerken.

 

Vakinhoudelijke informatie
In groep 6 krijgen de kinderen les in verschillende vakken. Hieronder volgt een overzicht van de gegeven vakken, de gebruikte methodes en een korte uitleg per vakgebied.

 

Sociaal-emotioneel leren
Kwink is de methode die we gebruiken voor sociaal-emotioneel leren op school. Om de week wordt er een nieuw onderwerp behandeld.

 

Technisch lezen
Op school werken we met de methode Karakter voor technisch lezen.
Ook zijn er in de klas momenten waarop de kinderen stillezen uit een eigen boek.

Een dagelijks leesmoment thuis blijft erg belangrijk. De leerlingen mogen een boek van de bieb mee naar huis nemen.

Na de herfstvakantie starten we met boekbesprekingen. Samen met de leerlingen wordt er een afspraak gemaakt. De leerlingen lezen thuis een boek en maken daarvan een boekendoos. Hiervoor krijgen ze een format mee naar huis. Aan de hand van het verslag presenteren de leerlingen het boek voor de klas. Tegen die tijd ontvangt u een mail met de benodigde informatie.

 

Rekenen
Wij rekenen met Snappet- Instruct2! wat past bij Pluspunt 4. De volgende onderdelen komen onder andere aan bod: het cijferend rekenen, vermenigvuldigen met grote getallen, deelsommen, de digitale klok, breuken, met maten leren rekenen en de contextsommen blijven een vast onderdeel van de rekenles.

Daarnaast blijft het automatiseren van sommen erg belangrijk, dit staat ook dagelijks op de planning. We maken hierbij ook gebruik van het rekenmuurtje van Bareka. Dit muurtje geeft weer hoe uw kind ervoor staat en waar de werkpunten liggen.

 

Taal
Wij gebruiken hiervoor de taaldoelen van Snappet. Er wordt aandacht besteed aan de volgende domeinen: mondelinge taalvaardigheid, schrijven(stellen), grammatica & taalbegrip en woordenschat.
Bij het domein 'woordenschat' oefenen de leerlingen met woorden die ze dagelijks tegenkomen en schooltaalwoorden. Ook worden er woordstrategieën aangeleerd. De woorden worden thematisch aangeboden. Onder 'mondelinge taalvaardigheid' vallen de subdomeinen spreken, gesprekken voeren en luisteren. Binnen deze lessen wordt veel gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Binnen het domein 'schrijven' wordt aandacht besteed aan beschrijvende teksten, brieven en e-mails, creatieve teksten, informatieve teksten en overtuigende teksten. Binnen het domein 'grammatica & taalbegrip' wordt geoefend aan woordsoorten benoemen, zinsdelen benoemen, woordvorming, woordbetekenis, leestekens en basiskennis taal.

 

Spelling
Voor spelling werken wij met de methode STAAL. Een methode die spelling en grammatica combineert.

 

Schrijven
De schrijfmethode is Pennenstreken. In groep 6 oefenen de leerlingen om een vlot, leesbaar en goed handschrift te ontwikkelen en/of te behouden.

 

Begrijpend lezen
Hiervoor gebruiken we de werkboeken van Junior Einstein en de methode Nieuwsbegrip. Dit is een aanpak waarbij leerlingen een tekst over een actueel onderwerp lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. Het doel is om de kinderen strategisch te laten lezen.

 

Engels
Wij werken met de methode Blink Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. De leerlingen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen.

 

Wereldoriëntatie
Naut (natuur en techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis) zijn de lesmethodes die we gebruiken. De lessen worden geclusterd aangeboden. Dat betekent dat we eerst een thema van bijv. Brandaan behandelen en daarna pas een thema van Meander behandelen enz. Aan het begin van een nieuw thema wordt er op Parro een bericht geplaatst met daarin de toetsdatum. De stof uit de samenvatting bestaat uit informatie die al reeds in de klas is behandeld. De samenvatting staat op de website. Wilt u uw kind helpen met het voorbereiden op de toets?

 

Crea
Vrijdagmiddag gaan de leerlingen aan de slag met de creatieve vakken. Tekenen, muziek, drama en handvaardigheid worden wisselend aangeboden. Er wordt gewerkt met blokken.
Dit schooljaar komen er ook weer vakdocenten op school om deze vakken te geven.

 

Gymnastiek
2x per week gymmen de leerlingen. Op maandag en vrijdag krijgen de leerlingen les van meester Maarten. Gymkleding en schoenen zijn verplicht.

 

Presentatievaardigheden
Na de herfstvakantie presenteert iedereen zijn/ haar boek. Na de voorjaarsvakantie mogen de kinderen een keuze maken voor een vlog, een spreekbeurt, een werkstuk, een muurkrant of nog een boekbespreking. Voor die tijd ontvangen jullie de benodigde informatie.

 

Communicatie
3 keer per jaar zijn er ouder-kindgesprekken. Mocht er tussendoor iets zijn, kunt u altijd contact opnemen via de mail, parro, de telefoon of na schooltijd even binnenlopen.
Zit u iets dwars, laat het ons weten!
Via Parro houden we u op de hoogte van alle belangrijke schoolzaken en over de activiteiten in de klas.

 

Contact
- Website: www.pwa-echteld.nl
- Parro
- Telefoon:0344-641436
- Mail: m.barten@pwa-echteld.nl/ m.knetemann@pwa-echteld.nl