Waarom een Plusklas op o.b.s. Het Palet?

Een Plusklas, deze wordt ook wel een verrijkingsklas genoemd, is een speciale klas voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hieronder vallen ook de leerlingen die (meer/hoog)begaafd zijn. De leerlingen werken in deze klas op een andere manier, en aan andere projecten/opdrachten dan de leerlingen van hun eigen klas. Zij werken in de Plusklas onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht.

Het is niet zo dat de leerlingen die deel nemen aan de Plusklas, hier al hun schooldagen aanwezig zijn. Een Plusklas is bedoeld voor 1 dagdeel in de week. De rest van de week zitten ze in hun eigen groep/klas met hun eigen leeftijdsgenootjes.

Wie komen er in aanmerking voor een Plusklas?

Bij het selecteren van de leerlingen wordt niet alleen gekeken naar de resultaten

van de leerlingen, maar ook naar de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van de leerling. (Meer)begaafde kinderen worden namelijk niet alleen gekenmerkt door een hoge intelligentie, maar ook door specifieke  persoonlijkheidseigenschappen.

Zo worden deze kinderen bijvoorbeeld gekenmerkt door een brede interesse en creativiteit. Bij de selectie door het team wordt met name gekeken naar de toetsscores van het Cito leerlingvolgsysteem. In principe komen leerlingen in aanmerking voor de Plusklas bij I- scores op diverse Cito- onderdelen.

Uiteraard wordt ook de algemene indruk van de leerkracht meegenomen in de beoordeling of een kind geschikt is voor de Plusklas en kijken we naar de geschiedenis van het  kind: waren er ook al op jonge leeftijd tekenen van (meer)begaafdheid?  Kinderen die (meer)begaafd zijn, zitten door hun specifieke leer- en persoonlijkheidskenmerken niet altijd lekker in hun vel.

Ze kunnen zich anders voelen dan andere kinderen. Juist voor deze kinderen is het dus van belang om in contact te komen met ‘ontwikkelingsgelijken’.

Voor u als ouder is het soms lastig te begrijpen dat een kind zeer goed kan presteren en toch niet in de Plusklas komt. Dit heeft dus te maken met de specifieke leer- en persoonlijkheidskenmerken. Uiteraard wil het niet zeggen dat we geen oog hebben voor de ‘hoog’ scorende kinderen; zij krijgen uitdaging binnen de eigen groep door het werken in de zogenaamde bovenstroom.

Mocht u vragen hebben over (de selectie van leerlingen voor) de Plusklas neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind en/of Intern Begeleider (IB-er) of schoolleider van de school.