huishoudelijk reglement or het palet.pdf

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Het Palet Opheusden d.d. 27 september 2011

Algemeen

Wat is een Ouderraad?

Een Ouderraad is een uit en door ouder gekozen groep die allerlei activiteiten

organiseert ten behoeve van de leerlingen van een school en hun ouders. De

Ouderraad behartigt verder zo nodig de belangen van leerlingen en ouders bij

de Medezeggenschapsraad (MR), het Team, indien nodig het bevoegd gezag

(schoolbestuur) en eventueel in andere situaties.

(bron: Vereniging van Openbaar Onderwijs)

 

 

Openbare basisschool Het Palet Opheusden kent een enthousiaste Ouderraad

(OR), bestaande uit ouders van leerlingen vanuit verschillende groepen. Zij

organiseert en ondersteunt projecten en activiteiten in samenwerking met het

Team, leerlingen en ouders. De activiteiten hebben ten doel dat het kind in de

gelegenheid wordt gesteld op een plezierige wijze kennis te maken met diverse

maatschappelijke en sociale gebeurtenissen. En hiermee te zijner tijd kan

terug kijken op een onvergetelijke schooltijd. Daarnaast dragen de activiteiten

bij in een positieve profilering en positionering van de school.

Met ingang van 1 juni 2010 is de “Vereniging Ouderraad Het Palet Opheusden”

officieel ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel

als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Hiermee is zij een in de wet

omschreven rechtspersoon en kan zij als orgaan deelnemen aan het

rechtsverkeer. Dit is van belang om het eigen karakter, de activiteiten en de

zelfstandig beheer over de financiële middelen te kunnen blijven waarborgen.

Met andere woorden het overkoepelende schoolbestuur heeft geen

zeggenschap over de financiële middelen welke specifiek bedoeld zijn voor de

kinderen van o.b.s. Het Palet. Zeggenschap berust uitsluitend bij de ouders, en

namens de ouders bij de OR.

De OR int de in overleg vastgestelde vrijwillige eigen financiële bijdrage, de

ouderbijdrage. Samen met de opbrengst van de acties wordt de ouderbijdrage

toegevoegd aan het Schoolfonds. De OR beheert het Schoolfonds, en geeft

jaarlijks hierover een financiële verantwoording. De bankrekening van het

Schoolfonds staat op naam van de OR.

Ouders de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de

school zijn ingeschreven

OR de Ouderraad uit de geledingenraad van ouders

MR de Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet

Medezeggenschap Onderwijs (WMO) 30-11-2006

Team personeelsleden werkzaam aan o.b.s. Het Palet te Opheusden

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Het Palet Opheusden d.d. 27 september 2011 pagina 3 van 6

Artikel 1 - Taken

De OR heeft tot taak:

- de ontwikkeling van de school te bevorderen

- bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren

- bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij de school

- het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de school

- door samenwerking met de MR en het Team het in stand houden en

verbeteren van het imago en de kwaliteit van de school

Artikel 2 - Bevoegdheid

De OR is bevoegd:

- op te treden ter vertegenwoordiging van de ouders zonder dat hierdoor

aan hun individuele rechten en verplichtingen tekort wordt gedaan

- oudervertegenwoordigers in de MR te ondersteunen

Artikel 3 – Verkiezing

1. De jaarlijkse verkiezing vindt plaats voor 1 november van elk schooljaar.

2. Iedere ouder is bevoegd zich kandidaat te stellen voor de OR.

3. Er kan slecht één ouder uit een gezin zitting nemen in de OR.

4. De OR maakt de ouders er op attent dat zij zich kandidaat kunnen stellen.

5. De OR stelt de ouders tenminste 2 weken voor de verkiezingen schriftelijk

op de hoogte van de datum waarop de ouderavond en verkiezing van leden

van de OR zal plaatsvinden.

6. De OR bestaat uit minimaal het aantal leden vanuit de ouders

overeenkomstig het aantal (gecombineerde) groepen op school, aangevuld

met twee leden uit het Team van de school. Het maximum aantal leden is

afhankelijk wat wenselijk wordt geacht, met inachtneming dat de bezetting

van de OR bij voorkeur een oneven aantal moet zijn.

7. De op de ouderavond aanwezige ouders kiezen de leden van de OR bij

stemming. De kandidaten met de meeste stemmen zijn gekozen. Bij gelijk

aantal stemmen volgt een tweede stemronde voor diegene die een gelijk

aantal stemmen hebben.

8. Er is automatisch sprake is van een benoeming als er niet meer kandidaten

zijn dan het gewenste aantal leden uit de oudergeleding.

Artikel 4 – Zitting

1. Leden van de OR hebben zitting voor 3 jaar, en zijn aftredend volgens

rooster. Aftredende leden zijn herkiesbaar, tenzij anders aangegeven.

Tussentijdse vacatures worden tijdelijk tot de eerstvolgende verkiezingen

ingevuld. Degene die in een tussentijdse vacature wordt gekozen treedt in

de volgorde van aftreden in de plaats van degene die hij/zij opvolgt.

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Het Palet Opheusden d.d. 27 september 2011 pagina 4 van 6

2. Zodra OR leden niet langer tot de ouders behoren, treden zij af op de

eerstvolgende ouderavond.

3. Het is wenselijk dat minimaal de helft van de OR bezetting aan blijft.

4. Indien men 5 vergaderingen verzuimt zonder opgave van redenen wordt

het OR lidmaatschap ongeldig verklaard en wordt in deze vacature voorzien.

Artikel 5 – Samenstelling

De OR kiest jaarlijks na de verkiezing (maar binnen één maand) uit de leden

een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen het dagelijks

bestuur vormen. Binnen de OR worden plaatsvervangers aangewezen. Het

dagelijks bestuur is voor haar doen en laten verantwoording schuldig aan de

OR en de ouders.

1. De voorzitter deelt de samenstelling van de OR binnen één maand na de

verkiezing mee aan de ouders , het Team en de MR.

2. Wanneer tenminste de helft van het aantal leden daartoe besluit, treedt de

OR in zijn geheel af. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als

het aftreden is opgevoerd als punt op de tevoren opgestelde agenda van de

vergadering van de OR en als een meerderheid van het aantal leden bij die

vergadering aanwezig is. Is de meerderheid van het aantal leden niet

opgekomen dan wordt een nieuwe vergadering belegd welke dient plaats te

vinden op een tijdstip dat ligt tussen 2 en 3 weken na de datum van de

eerste vergadering. Op de nieuwe vergadering kan het geagendeerde

besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen.

3. De leden van de afgetreden OR zijn herkiesbaar, met inachtneming van

artikel 4.

4. Bij tussentijds aftreden maken de leden het schooljaar af, tenzij

zwaarwegende redenen anders wensen.

Artikel 6 – Vergadering

1. De voorzitter is belast met het bijeenroepen en de leiding van de

vergadering van de OR. Hij/zij roept de leden in principe eenmaal per

maand bijeen, met uitzondering van de schoolvakanties. Hij/zij is verplicht

een zodanige bijeenkomst te beleggen wanneer tenminste éénderde van de

leden hiertoe schriftelijk verzoekt. Deze bijeenkomst moet binnen veertien

dagen na het verzoek plaatsvinden.

2. De secretaris is belast met de correspondentie, het maken van de notulen

van vergaderingen van de OR en de ouderavond en met het beheer van het

archief van de OR. Hij/zij geeft tenminste éénmaal per jaar schriftelijk

verslag aan de ouders van de werkzaamheden van de OR.

3. De voorzitter en de secretaris tekenen de brieven die namens de ouderraad

uitgaan.

4. De OR vergadert in beginsel in het openbaar. Indien de agenda hiertoe

aanleiding geeft of indien de OR op voorstel van één der aanwezige leden

hiertoe besluit vindt de vergadering plaats in beslotenheid.

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Het Palet Opheusden d.d. 27 september 2011 pagina 5 van 6

5. De OR streeft naar een optimale samenwerking met de MR. De secretaris

van de OR informeert de MR omtrent relevante aangelegenheden. De

agenda van de vergadering bevat tenminste één agendapunt dat de MR de

gelegenheid biedt om mededelingen te doen. De OR stelt de MR in de

gelegenheid om op de ouderavond het jaarverslag van de MR toe te lichten.

6. Een vergadering van de OR kan beslissingen nemen indien tenminste de

helft van het aantal leden aanwezig is.

7. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe

vergadering belegd.

Artikel 7 - Financieel

1. De OR doet een voorstel voor de hoogte van de (vrijwillige)

ouderbijdrage en doet daarvan melding aan de MR en het Team.

2. Op de ouderavond stemmen de ouders over de hoogte van de

ouderbijdrage.

3. De penningmeester maakt aan het einde van een schooljaar een

financieel verslag en stelt de begroting voor het komende jaar op. Deze

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de OR en de jaarlijkse

ouderavond.

4. De penningmeester beheert de gelden verkregen uit de ouderbijdrage,

alsmede verkregen uit andere bronnen. De OR is over het beheer hiervan

verantwoording schuldig aan de ouders. De penningmeester geeft tijdens

de vergaderingen een toelichting op het financieel overzicht.

5. Een kascontrolecommissie, bestaande uit 2 leden, controleert éénmaal

per jaar de bescheiden, betrekking hebbende op de inkomsten en

uitgaven van deze gelden.

6. De kascommissie brengt van haar bevindingen jaarlijks schriftelijk

verslag uit aan de ouderavond. Bij het in orde bevinden van de kas doet

de kascommissie het voorstel om de penningmeester decharge te

verlenen.

7. Tevens is er de mogelijkheid voor de kascommissie om tussentijds

controle(s) uit te voeren.

8. Elk jaar treedt volgens een door de ouderraad op te maken rooster één

lid van de kascommissie af. De aftredende is niet terstond herkiesbaar.

Artikel 8 – Ouderavond

1. Tenminste éénmaal per jaar belegt de OR een ouderavond.

2. Voor 1 november van elk schooljaar wordt de ouderavond, waar ook de

verkiezingen gehouden worden, gewijd aan bespreking van het jaarverslag

van de OR.

3. De OR belegt ook een ouderavond indien minstens 20% van de ouders

schriftelijk daartoe de wens te kennen geven. De ouderavond wordt belegd

binnen één maand nadat het verzoek is ontvangen.

4. De uitnodigingen, die tevens de agenda bevatten, worden tenminste drie

weken voor de te houden ouderavond verzonden.

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Het Palet Opheusden d.d. 27 september 2011 pagina 6 van 6

5. De ouderavonden zijn openbaar. Naast de ouders en de MR ontvangen in

elk geval het Team en de schoolleiding een uitnodiging.

6. De leiding van de ouderavonden berust bij de voorzitter van de OR. Hij/zij is

bevoegd de leiding over te dragen aan anderen, wanneer de

omstandigheden daartoe aanleiding geven.

7. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Besluiten

over zaken worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen (de

helft +1). Bij het bepalen van het aantal der uitgebrachte stemmen , wordt

het aantal stemonthoudingen, dan wel het aantal blanco stemmen, niet

meegeteld. Bij het staken van de stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 9 – Schoolaangelegenheden

De OR heeft het recht schriftelijk of mondeling vragen te stellen via de MR aan

de schoolleiding over de algemene gang van zaken met betrekking tot de

school, en aan elk der andere leerkrachten over het onderwijs en de gang van

zaken in de betreffende groep.

Artikel 10 – Commissies

De OR kan commissies instellen ten behoeve van de organisatie van

activiteiten. In zo’n commissie heeft tenminste één lid van de OR zitting. De

commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de OR.

Artikel 11 – Slotbepaling

Dit reglement en de eventueel daarin aan te brengen wijzigingen worden op

voorstel van de OR vastgesteld door de ouderavond. Het vastgestelde

reglement wordt ter kennis gebracht van het bevoegd gezag, de schoolleiding

en van de medezeggenschapsraad. In gevallen waarin dit reglement niet

voorziet beslist de OR.

Aldus vastgesteld namens de ouders aanwezig op de ouderavond van

Openbare Basisschool Het Palet te Opheusden.

OPHEUSDEN, 27 september 2011