Waarom een Hulpklas op o.b.s. Het Palet?

Leerlingen die in de reguliere groep, ondanks de inspanningen van de leerkracht, onvoldoende hulp en begeleiding kunnen krijgen, worden opgevangen in de Hulpklas.

Deze klas zorgt ervoor dat kinderen met leerstoornissen op verantwoorde wijze binnen de basisschool kunnen blijven.

Opvang in de Hulpklas betekent: gedurende drie of vier dagdelen opgevangen worden in een kleinere groep .

In deze groep wordt begeleiding geboden in de volgende vak- en vormingsgebieden:

-technisch lezen

-begrijpend lezen

-spelling

-taal

-rekenen

De kinderen werken op eigen niveau aan een programma ‘op maat’. Ook kinderen die extra instructie nodig hebben op diverse hoofdvakgebieden kunnen extra begeleid worden in de Hulpklas.

In de Hulpklas kunnen in principe alle leerlingen uit alle groepen opgevangen worden vanaf groep 3. Jongere kinderen krijgen individuele begeleiding.

De opvang in de Hulpklas is van tijdelijke aard; ons streven is dat de kinderen na enige tijd weer, eventueel met wat aanpassingen, in de reguliere groep gaan functioneren.

Wie komen er in aanmerking voor een Hulpklas?

Wanneer er problemen zijn rond een leerling waarover een leerkracht graag geadviseerd wil worden, zal de leerkracht in eerste instantie de Intern begeleider raadplegen.

Indien de leerkracht dan nog vindt, dat hij of zij de leerling onvoldoende kan begeleiden, wordt de leerling aangemeld bij de Hulpklas.

In de Hulpklas wordt de leerling geobserveerd. De aard van de problematiek wordt nader onderzocht d.m.v. observatie en eventueel diagnostisch onderzoek. Ook wordt in nauwe samenspraak tussen Groepsleerkracht, Hulpklasleerkracht en Intern begeleider naar een goede vorm van opvang en begeleiding voor deze leerling gezocht. Er wordt verslag gemaakt van observaties.

Tevens wordt een handelingsplan gemaakt en wordt bekeken of de leerling weer volledig in de reguliere groep opgevangen kan worden of dat ondersteuning, d.m.v. begeleiding in de Hulpklas, noodzakelijk is.

In principe komen leerlingen in aanmerking voor de Hulpklas bij V-scores op de Citotoetsen.

Mocht u vragen hebben over (de selectie van leerlingen voor) de Hulpklas neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind en/of Intern Begeleider (IB-er) of schoolleider van de school.